Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Www.ikmaakhetzelfwel.nl
Bereikbaarheid:
Koningsmarck 46
2411VB Bodegraven

Showroom:
Oud-Bodegraafseweg 78, 2411HV te Bodegraven
(ingang  bij firma www.ultimatewood.nl

E-mailadres: info@ikmaakhetzelfwel.nl of via het contactformulier op de website

KvK-nummer: 51929686
BTW-identificatienummer: 176190909B01

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Artikel 3 – Het aanbod

1.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

2.Voor alle producten geldt;

Alle prijzen zijn inclusief belastingen

Het aanbod wordt digitaal aangeboden middels een eenmalige downloadlink. Aan de levering zijn geen kosten verbonden

Geleverde producten kunnen niet geretourneerd worden

Geleverde producten zijn gevoelig voor kopie. Derhalve wordt na levering geen betaling geretourneerd aan de consument.

Artikel 4 – De overeenkomst

1.De overeenkomst komt, met inachtneming van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.De ondernemer heeft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. De consument kan elektronisch betalen, hiertoe heeft www.ikmaakhetzelfwel.nl passende veiligheidsmaatregelen in acht genomen.

Artikel 5 – Uitsluiting herroepingsrecht bij levering van producten

1.Bij de aankoop van producten heeft de consument tijdens het betaalproces de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Na betaling is geen ontbinding meer mogelijk.

2.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 6 – De prijs

1.De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW

Artikel 7 – Conformiteit

1.De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 8 – Levering en uitvoering

1.De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.Levering geschiedt middels een eenmalige betaalde download.

3.De link genoemd in artikel 8 lid 2 wordt direct na betaling aangeboden.

4.Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om de levering alsnog plaats te laten vinden. De kosten hiervan zijn voor rekening van de ondernemer.

5.De consument heeft de verplichting eventuele problemen omtrent de levering van onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 9 – Betaling

1.Betaling geschiedt door middel van betaling middels Ideal of Overschrijving.

2.Levering geschiedt uitsluitend na betaling van het volledige aankoopbedrag.

Artikel 10 – Klachtenregeling

1.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

2.Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 21dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 21 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten

Artikel 11 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

1. Copyright © ,www.ikmaakhetzelfwel.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website en/of de leverde producten mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

2. De geleverde producten zijn alleen en uitsluitend voor particulier gebruik. In geen geval mogen de geleverde producten worden gebruikt voor enige commerciele toepassing zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende. Ik wil benadrukken dat het commercieel gebruik van zowel tekeningen als het eindprodukt of bouwpaketten niet is toegestaan zonder nadrukkelijke goedkeuring van de auteur. Het maken van kleine aanpassingen aan tekening of produkt sluit u niet uit van deze verplichting. Mocht u toch over gaan tot commercieel gebruik dan zijn juridische stappen niet uitgesloten.